Snubbekorset

Martin Borch / Niels Hansen, 1903, bornholmsk granit

Opsat på Snubbekorshøj ved Snubbekorsvej

Omkring år 1200 lå der i nærheden af Vridsløsemagle en stor gård som blev kaldt Bytteborg.

Hvor borgen nøjagtig lå vides ikke, men man regner med at det har været tæt på hvor det nuværende Cathrineberg ligger i dag. 

I 1230 var borgens ejer Eskild Hemmingsøn Snubbe, der på mødrenes side var af  den berømte ”Hvide-slægt” og hermed i familie med Skjalm Hvide, Esbern Snare og Absalon.

Et gammelt sagn fortæller, at Eskild og hans højgravide hustru var på vej hjem til Bytteborg, men ved den gamle Roskildevej fik hustruen svære fødselsveer, og de måtte søge ly ved en nærliggende gravhøj. Her fødte hustruen en velskabt dreng, som fik navnet Peder.

Som tak og erindring om den lykkelige fødsel satte Eskild et kors på højen, samt skænkede to gårde i Vridsløsemagle, Rørrendegård og Snubbekorsgård,  til bispen i Roskilde mod at Domkirken ”til evig tid” skulle holde korset vedlige, d.v.s. forny det hvis det forfaldt.

Dette skete også lige til Reformationen i 1536, hvor det tidligere kirkegods tilfaldt kongen som krongods.

Korset blev dog stadig fornyet, bl.a. i 1619, 1645, måske fordi det for de vejfarende markerede at man var nået nogenlunde midtvejs mellem København og Roskilde.

I 1715 blev der opsat et nyt kors af sten. Det stod på højen indtil 1817, hvor det var så forfaldent, at det blev nedbrudt. Enkelte rester af dette kors kan ses på Kroppedal – Museum for Astronomi, Nyere tid, Arkæologi. 

Det nye Snubbekors

Ingen ville betale for et nyt kors. Først i 1903 lykkedes det for arkivsekretær A. Thiset fra Rigsarkivet at få rejst et nyt – tegnet i romansk stil af arkitekt Martin Borch og hugget i bornholmsk granit af billedhuggeren Niels Hansen.

På korsets forside ses Kristus og teksten herunder fortæller det gamle sagn:

”Da Valdemar Seir styred Danmarks rige rejste Eskild Snubbe Hemmings Syn, her et Cristi kors, en ydmyg tak for sin hustrus lykkelige forlysning paa dette sted”.

På bagsiden står skrevet:

”Til at holde korset ved magt skænkede Eskild Snubbe gods til Domkirken i Roskilde som gang efter gang lod korset forny. Siden have andre fromme hænder genrejst det, senest i 1715 til det i 1817 helt blev borttaget.

Atter er et kors rejst her i 1903 i tillid til at kommende tider vil frede dette vidne om henfarne slægters taknemmelighed mod forsynet hvis miskundhed varer evindeligt”.

Find på kortet

Herunder kan du finde Snubbekorset.

Også i Sengeløse - Vridsløsemagle

Trækspil

Eigil Westergaard